Avís legal

En compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informar als usuaris que les meves dades són les següents:

ÀNGELS GALIANA ARRANZ

Advocada de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona.

Número de col·legiada 41714

CIF: 36570026A

Domicili professional al carrer Pau Claris nº 97 4º1ª 08009 Barcelona

Telèfon 93 013 76 28

Fax 93 215 84 97

Correu electrònic: angels@agaliana.com

1.- OBJECTE

Àngels Galiana Arranz (en endavant també la prestadora) com a responsable del Web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del web http://agaliana.com, amb el que es pretén complir amb les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com d’informar a tots els usuaris sobre les seves condicions d’ús.

Mitjançant el Web, l’advocada facilita als usuaris l’accés i la consulta dels diferents serveis i continguts posats a disposició.

Tota persona que accedeix a aquest Web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. 

Com a usuari, ha de llegir atentament el present Avís Legal sempre que entri al Web, doncs aquest pot patir modificacions ja que l’advocada es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al Web, no existint l’obligació de previ avís o de posar en coneixement dels usuaris aquests canvis, sent suficient la publicació al Web de l’advocada.


2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. L’accés al lloc Web té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Malgrat això, els serveis que publica l’advocada en el Web estan subjectes al pagament d’un preu.

2.2. Veracitat de la informació. Toda la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades mitjançant els formularis de contacte. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a l’advocada permanentment actualitzada de forma que respogui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que puguin causar a l’advocada o a tercers.

2.3. Menors d’edat. La navegació al lloc Web pels menors d’edat ha de ser consentit prèviament pels pares, tutors o representants legals, responsables últims dels actes realitzats pels menors que tenen al seu càrrec. La responsabilitat en l’accés a determinats continguts als que accedeixin els menors, correspon a aquells, per tant, si accedeixen a un contingut no apropiat per internet, hauran d’implementar en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal.libles, son d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del web. L’usuari es compromet a utilitzar el Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el Web amb finalitats il·lícites o prohibides, drets  i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, i només a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, gravacions, programari, y en general, qualsevol classe de material que: (A) sigui contrari, menypreii o atempti contra els drets fonamentals i les llibretats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altre normativa vigent; (B) indeixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatorias, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; (C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, etnia, religió, creences, edat o condició; (D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones; (E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de l’advocada o de tercers; i (F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- COOKIES

El Web de l’advocada pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel bon funcionament i la visualització del Web. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cas que s’utilitzin galetes amb finalitats estadístiques o publicitàries, serà preceptiu el consentiment previ de l’usuari. Per a més informació, vegeu la Política de Cookies.

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del Web no es pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, l’advocada no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la mateixa manifesta que procedirà a la retirada immediata de la redirecció al web que contingui qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, posant en coneixement el contingut en qüestió a les autoritats competents. L’advocada no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a l’usuari i/o tercers publicar continguts de forma independent del bloc de l’advocada. No obstant això, i en compliment del que disposen l’article 11 i 16 de la LSSICE, l’advocada es posa a disposició per col.laborar de forma activa, amb tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del web.

 

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’advocada està profundament compromesa a donar compliment a la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions legals, així com en la implementació de les mesures de seguretat que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Normativa Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació,  consulteu la Política de Privadesa.

 

6- XARXES SOCIALS

Us informem que Àngels Galiana Arranz pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme per les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o facin qualsevol vincle o acció de connexió mitjjançant les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Àngels Galiana Arranz es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

L’advocada tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general, siguin quins siguin els continguts que, Àngels Galiana Arranz, consideri inadequats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, l’advocada es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses mitjançant les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’Àngels Galiana Arranz, i us podrà enviar informació del vostre interès.

Podeu accedir a més informació, consultant la política de privadesa d’Àngels Galiana Arranz. 

En tot cas, si vostè remet informació personal mitjançant les xarxes socials, Àngels Galiana Arranz quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma o a la xarxa social en qüestió, havent l’usuari, en cas de voler-les conèixer, consultar les corresponents condicions particulars d’aquestes xarxes.


7- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

El Web, a títol enunciatiu, però no limitatiu,  incloent la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, marca registrada, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que fora necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la fi per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’advocada es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes a l’advocada i que puguin aparèixer al web o bloc, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte a aquests. En tot cas, l’advocada compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. L’advocada reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al bloc o web, l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva. Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del bloc, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic a dalt informat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.