vender-online

Compra Online

Compra Online

EL DRET DE DESESTIMENT EN LA COMPRA ONLINE.

El consumidor que contracta electrònicament productes o serveis, disposa d’un termini de 14 dies naturals, per desistir de la seva contractació, es a dir, per a resoldre el contracte sense cap mena de justificació, ni penalització o despesa, llevat de les despeses de devolució del bé, sempre i quan hagin estat informades prèviament en la fase pre-contractual.

Són nul·les de ple dret les clàusules que imposin a la persona consumidora una penalització o renúncia a l’exercici del dret de desistiment.

L’exercici del dret de desistiment no està subjecte a cap formalitat concreta, per bé que haurà de ser el consumidor qui demostri que ha fet ús del seu dret legalment reconegut.

Quan comença a comptar el termini de 14 dies naturals?

Quan un termini expressat en dies s’hagi de comptar a partir del moment en el qual es produeixi un esdeveniment o es realitza un acte, el dia en el qual es produeix aquest esdeveniment no s’ha de computar. Comença, per tant, a computar-se a partir de l’endemà del dia en el qual es produeix l’esdeveniment o acte. En el cas de contractes de serveis, el dia de la celebració del contracte (començarà a comptar el termini a partir del dia següent a la celebració). En el cas de contractes de venda el dia en que la persona consumidora adquireix la possessió material dels béns (començarà a comptar l’endemà del dia en s’adquireix la possessió material): L’empresari ha de oferir informació sobre l’existència del dret de desistiment, les condicions, el termini, el procediment per exercir-ho i el model de formulari.

Què succeeix si no s’ofereix aquesta informació?

El termini finirà en 12 mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial. Si durant tot aquest termini de 12 mesos s’informa correctament, el termini finirà en el termini de 14 dies naturals des de la data de recepció de la informació (que començarà a comptar l’endemà de la recepció de la informació). Retorn de les quantitats satisfetes.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’empresari ha de retornar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor. L’exercici del dret de desistiments afecta als contractes complementaris (excepte per exemple les despeses de transport).

Transcorregut el termini de 14 dies naturals sense que el consumidor hagi recuperat els diners, té dret a reclama-li la quantitat duplicada, sense perjudici del dret a la indemnització dels danys i perjudicis que li hagi causat. Correspon a l’empresari la càrrega de la prova sobre el compliment del termini.

Excepcions al dret de desistiment.

1. En el cas de prestació de serveis, un cop que el servei s’hagi executat completament, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés de la persona consumidora i amb el seu reconeixement de manera que és conscient que un cop executat completament el contracte per part de l’empresari, perd la possibilitat de desistir.

2. Es a dir, pot ser que s’estigui prestant un determinat servei i la persona consumidora desitgi desistir. En aquest cas, pot fer-ho però haurà de satisfer la part corresponent al servei prestat.

3.No ho podrà fer quan el servei ja s’hagi prestat i executat de forma completa.

4. Subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions fetes per la persona consumidora o clarament personalitzats.

5. Subministrament de béns que es puguin fer malbé o caducar amb rapidesa.

6.Subministrament de béns precintats que no siguin aptes per al retorn per raons de protecció de la salut o d’higiene o que haguessin estat des precintats després del lliurament.

7.Subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat amb altres béns de forma indissociable.

8.Subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i no puguin ser lliurades abans de 30 dies i el valor de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.

9.Subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat des precintats per la persona consumidora després del lliurament.

Si necessites ajuda o més informació, contacta’ns t’informarem i t’ajudarem.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més