conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   serveis   públics   és   financen   a   partir   del ingressos públics, impostos. Hem d’entendre l’estat com una empresa rep diners a canvi del seu servei.

Quan parlem de fiscalitat parlem de tributs, que hem de pagar. Tots aquests tributs que hem de pagar ho gestiona una administració publica anomenada Agencia Tributaria.

CLASSES DE TRIBUTS

La llei general tributaria (LGT) és la norma que estableix els principis i normes generals del sistema   fiscal   espanyol,   i   que   defineix   i   classifica   els   tributs   i   els   seus   elements constituents.

Els classifica en tres tipus:

 1. Taxes: Tribut que només el paga qui rep el servei (amb contraprestació).
 2. Contribucions especials: es paguen de tant en tant. P. Ex: Revaloratizació de l’habitatge com conseqüència d’obres públiques.
 3. Impostos: ho paga tothom (sense contraprestació) (IVA).

ELEMENTS TRIBUTARIS:

 1. Fet imposable: Descripció del tribut que hem de pagar. Què hem de pagar?
 2. Obligats tributaris: son els contribuents, qui paga el tribut?
 3. Base imposable: Sobre quin import haig de pagar el tribut . (El preu sense aplicar l’IVA).
 4. Base liquidable: és l’import sobre el qual aplicaran el descompte en tribut, en el cas de que la base imposable hagin fet un descompte. (preu-descompte) si no hi ha descompte son iguals les dues bases.
 5. Tipus de gravamen: tant per cent que t’aplicaran sobre la base liquidable. (impost)
 6. Quota tributària: el que has de pagar.

PRINCIPALS IMPOSTOS QUE AFECTEN A LES EMPRESES

IAE: Impost d’activitats econòmiques

IRPF: Impost de la Renda de les persones físiques

IS: Impost de societats

IVA: Impost del valor afegit

LA MEVA FISCALITAT DEPÈN DE COM FUNCIONARÉ

Abans d’iniciar una activitat econòmica hem de saber com funcionarem, sota quina forma jurídica, doncs això afectarà a la fiscalitat a la que seré sotmès.

Per decidir la forma jurídica hem de tenir en compte diferents aspectes:

 1. Diners que invertiré en el negoci.
 2. Responsabilitat que vull assumir.
 3. Número de socis que intervenen en el projecte.
 4. Fiscalitat.
 5. Tràmits administratius.
 6. Cost/capital social.
 7. Imatge que interessa en el mercat.
 8. Possibilitat d’aconseguir subvencions.

QUAN ES RECOMANA CREAR UNA SOCIETAT:

 • Dues o més persones decideixen associar-se.
 • S’han de fer grans inversions.
 • El negoci generarà un considerable nivell d’ingressos.
 • El negoci té un deute amb entitats financeres i proveïdors superior al patrimoni de l’empresa.
 • La competència està formada fonamentalment per societats.
 • Un dels clients sigui l’administració.
 • Quan l’activitat estigui subjecte a normativa que requereixi aquesta forma jurídica per operar.

ELS NOSTRES RENDIMENTS TRIBUTARAN EN UN SISTEMA O ALTRE, SEGONS LA FORMA JURIDICA QUE TINGUEM:


Totes les empreses, sense excepció alguna, en les que el seu titular sigui una persona física, (empresaris individuals, autònoms, professionals lliberals, freelance) tributaran per l’impost de al renda de les persones físiques (IRPF).


I totes les anomenades societats mercantils, es a dir societats anònimes, limitades, laborals, cooperatives i societats civils amb objecte mercantil (SCP), entre altres, tributaran per l’impost de societats (IS).

DIFERENCIES ENTRE L’IRPF I L’IS.

IRPF: Impost global, es a dir, declarem a hisenda no només els nostres beneficis sinó tots els ingressos: els interessos del banc , la venda d’un fons d’inversió, etc.  És progressiu: paguem més quan més guanyem.

IS: No és un impost global, doncs només declarem els beneficis de la nostra empresa.

És un impost fixe, es a dir, Hisenda ens marca un tipus impositiu fixe, independent de si guanyem més o menys.

Per més informació pots contactar-nos i t’ajudarem aquí

www.agaliana.com

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més