Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1 – IDENTITAT I ADREÇA DE LA PRESTADORA DEL SERVEI.

ÀNGELS GALIANA ARRANZ

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Barcelona.

Número de col·legiada 41714

CIF: 36570026A

Domicili professional en carrer Pau Claris núm. 97 4º1ª

08009 Barcelona

Telèfon 93 013 76 28

Fax 93 215 84 97

Correu electrònic: angels@agaliana.com 

2 – CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS.

Els Serveis legals: consisteixen en consultes personals sobre assessorament legal en els temes que plantegi el client, i/o en la intermediació i/o negociació en assumptes legals en nom i representació del client, i/o en la defensa en plets. El temps de durada del servei dependrà de la necessitat que presenti el cas en concret, de l’ activitat que requereixi cada assumpte, així com el nombre de consultes o visites necessàries.

Els Serveis de formació: consisteixen en impartir formació individualitzada o adreçada a grups de persones sobre temes legals, o de l’ àmbit del Coaching amb PNL. La seva durada dependrà dels objectius i el contingut que es contracti.

Els Serveis d’ acompanyament i assessorament personal amb les eines del coaching amb PNL: són consultes personals adreçades a obtenir uns objectius individualitzats i de creixement personal o professional del client. El temps de durada del servei dependrà del cas en concret, així com el nombre de consultes o visites necessàries.

 3 – SISTEMA DE VENDA DELS SERVEIS.

Els diferents serveis podran reservar-se via online en aquest lloc web, indicant el tipus de servei que se sol·licita i la temàtica especifica de cada tipus de servei.

Després de l’enviament de la sol·licitud del servei el client serà contactat per l’advocada via correu electrònic, en un termini màxim de dos dies laborables, per concretar el preu del servei que vindrà determinat en funció al tipus de servei, al temps de durada de la consulta, a la temàtica a tractar i al seguiment que s’ hagi de donar a l’ assumpte.

En el cas de les formacions, el preu de les mateixes dependrà de les hores de formació que es contracti, de la temàtica i del nombre de persones als qui vagi dirigida. El material del curs es facilitarà als alumnes en format digital com en format paper i estarà inclòs en el preu de la formació.

Els serveis podran prestar-se per la mateixa via online, en tal cas es facilità l’enllaç per la connexió un cop fet el pagament o bé presencialment segons triï o es convingui amb el client. Si es realitzessin via online s’efectuaria a través d’una de les següents plataformes Zoom, Meet, Skipe, segons es convingui amb el client.

4- FORMA DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DELS SERVEIS.

Després de realitzar la reserva indicant la tipologia, durada i temàtica del servei, l’advocada contactarà a l’usuari per comunicar-li el preu del servei.

Forma de pagament: el pagament del servei es realitzarà anticipadament mitjançant transferència bancària, les dades bancàries seran facilitades prèviament per l’ advocada, o mitjançant les plataformes de pagament immediat, com bizum, a discreció del client.

El pagament haurà de realitzar-se per endavant com a màxim el dia anterior a la consulta o formació contractada.

Després de rebre el pagament l’advocada enviarà per correu electrònic la factura del servei per l’import abonat inclòs l’IVA, en el seu cas.

5 – PREU I IMPOSTOS APLICABLES

Consulta personal en l’ àmbit legal o del coaching: El preu de la mateixa vindrà determinada en funció del tipus de servei, al temps de durada de la consulta, a la temàtica a tractar i al seguiment que s’ hagi de donar a l’ assumpte. Efectuada la reserva via online per part del client, l’advocada el contactarà per comunicar-li el preu de la consulta.

Després de la consulta, si s’ hagués de donar un seguiment a l’ assumpte, l’ advocada enviarà un pressupost sense compromís al client, amb el detall de l’ activitat a realitzar i el preu de la mateixa. El període de validesa del pressupost serà d’ un mes, transcorregut l’ esmentat període s’ haurà de demanar un nou pressupost.

En el cas de les formacions: el preu de les mateixes dependrà de les hores de formació que es contracti, de la temàtica i del nombre de persones a qui vagi dirigida. El material del curs es facilitarà als alumnes en format digital i estarà inclòs en el preu de la formació. L’ advocada enviarà un pressupost sense compromís al client, amb el detall del servei i el preu del mateix.

El tipus d’IVA aplicable als serveis legals i d’acompanyament (coaching) és del 21%.

Les formacions poden ser exemptes d’ IVA sempre que la temàtica es refereixi a temes incorporats al Pla d’ Estudis del sistema educatiu. En cas contrari el tipus d’ IVA a aplicar és del 21%.

 

6 – POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT .

L’advocada es reserva el dret a posposar o cancel·lar una sessió d’assessorament legal, assessorament personal o formació si existís una causa major que comportés la impossibilitat d’executar el servei. En el cas de no poder realitzar-se l’assessorament o la formació en una altra data, serà retornat íntegrament l’import rebut, en tal cas, no sorgirà cap dret a rebre algun tipus de compensació i/o indemnització per la cancel·lació del servei.

La devolució de l’ import pagat s’ efectuarà pel mateix mitjà pel qual es va fer el pagament, en el termini màxim de 7 dies des de la data en què es demani l’ anul·lació de l’ assessorament i devolució de l’ import, per impossibilitat a executar-se l’ assessorament o formació en una altra data.

7 – DRET DE DESISTIMENT PER PART DELS USUARIS CONSUMIDORS.

El client té 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment. Aquest termini es computarà des de la formalització del contracte.

El contracte s’ entendrà formalitzat després del pagament del preu per part del client.

En el supòsit que s’ exerceixi el desistiment en el termini indicat, es procedirà a la devolució de l’ import sense demores indegudes i en tot cas, abans de transcorreguts 14 dies naturals des de la data en què s’ hagi informat de la decisió de desistir del contracte. L’ abonament del preu al consumidor s’ efectuarà pel mateix mitjà pel qual es va fer el pagament. 

Excepció al dret de desistiment: En el cas de l’Assessorament legal o personal/coaching, una vegada realitzada la consulta de forma presencial o online, es considerarà el servei executat completament, sent que l’usuari consumidor haurà perdut el seu dret de desistiment i per tant el seu dret a la devolució o reemborsament de l’import del preu.

En el cas de les formacions, un cop iniciada la formació es considerarà el servei executat completament, essent que l’ usuari consumidor haurà perdut el seu dret de desistiment i per tant el seu dret a la devolució o reemborsament de l’ import del preu.

8 – DURADA DEL CONTRACTE.

La durada del contracte s’ entendrà des del moment de formalitzar el pagament fins a rebre el servei contractat.

 

 9 – LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ AMISTOSA DE CONFLICTES.

La Llei aplicable per la qual es regeixen les presents Condicions Generals de Venda, és la Llei Espanyola.

Tota controvèrsia, diferència o reclamació que sorgeixi del contracte actual i de tota esmena a aquest, incloent en particular i sense caràcter exhaustiu, la seva formació, validesa, obligatorietat, interpretació, execució, incompliment o terminació, així com reclamacions extracontractuals, seran sotmeses gratuïtament a la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia Europea (*RLL), l’enllaç de la qual és: https:/ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selftest