registro de morosos

La protecció de l’honor per indeguda inclusió en registres de morosos

Què és un fitxer de solvència patrimonial?

El fitxer de solvència patrimonial i crèdit és un fitxer gestionat per una empresa de serveis patrimonials. Proporciona informació a tercers sobre l’incompliment d’obligacions financeres, utilitzant les dades personals i patrimonials proporcionats pel creditor o el seu representant.

Un aspecte destacat d’aquests registres de morosos és el seu caràcter multisectorial, ja que cobreixen tots els sectors d’activitat econòmica a Espanya. Aquests fitxers han estat àmpliament utilitzats per entitats bancàries, companyies de serveis públics, emissors de targetes de crèdit, empreses financeres, proveïdors de telecomunicacions, editorials i subministradors d’energia, entre altres tipus d’empreses i entitats.

En l’actualitat, l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit és una de les organitzacions més importants en la gestió de fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’autoritat encarregada de supervisar i fer complir les normes sobre protecció de dades. Pot imposar sancions significatives a les empreses que no compleixin amb elles.

Quins drets tinc?

A més, resulta important destacar que els usuaris tenen drets en relació amb la inclusió de les seves dades personals en aquests fitxers. Aquests drets es concreten en l’exercici dels denominats (drets ARCO) que inclouen, el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Això significa que els usuaris tenen dret a sol·licitar informació sobre quines dades personals s’estan processant en aquests fitxers. D’igual manera, a corregir qualsevol informació inexacta, a cancel·lar la inclusió de les seves dades en el fitxer. Tanmateix el dret a oposar-se al processament de les seves dades personals en unes certes circumstàncies.

Què s’entén per dades personals?

Entenem com a dades personals aquelles que aportin qualsevol tipus d’informació relativa a una persona física viva identificada o identificable. Les diferents informacions, que recopilades poden portar a la identificació d’una determinada persona, també constitueixen dades de caràcter personal.

Suport mitjançant del qual pot fer-se el tractament de les dades personals.

La RGPD protegeix les dades personals independentment de la tecnologia utilitzada per al seu tractament; és «tecnològicament neutre». S’aplica tant al tractament automatitzat com manual, sempre que les dades s’organitzin conformement a criteris predeterminats (com l’ordre alfabètic). Així mateix, no importa com es conserven les dades; ja sigui en un sistema informàtic, a través de videovigilància o sobre paper. En tots aquests casos, les dades personals estan subjectes als requisits de protecció establerts en el RGPD.

Tipus de registres d’informació creditícia.

Dins dels registres d’informació creditícia hem de distingir diverses categories:

Empreses privades que gestionen fitxers d’impagats de persones físiques i jurídiques. Com, per exemple, ASNEF (Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit). Són empreses privades que elaboren aquest tipus de fitxers. El que fan és informar sobre la solvència patrimonial, però sobretot sobre qui paga i qui deixa de pagar els seus deutes.

Registre d’Acceptacions Impagades (RAI). Està constituït per la informació relativa a aquells impagaments, exclusivament de persones jurídiques (queda fora de la LOPD), de quantia igual o superior a 300 euros que es produeixin en documents en els quals consti la signatura del deutor reconeixent el deute (lletres acceptades, pagarés canviaris, xecs de compte corrent i pagarés de compte corrent), que siguin d’ús en massa per part del sistema bancari i que, a més, tinguin força executiva. El RAI depèn del Centre de Cooperació Interbancària.

La Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE). També coneguda com CIR. És una base de dades que recull la informació dels préstecs, crèdits (risc directe). També dels avals i garanties (risc indirecte) que cada entitat declarant manté amb els seus clients. La CIRBE no és un registre de morosos. Mensualment, la CIRBE facilita a les entitats declarants la informació de les persones el risc acumulat de les quals superi els 1.000 euros.

Drets protegits.

Dret a l’honor i intimitat personal i familiar:

Art. 18 de la Constitució Espanyola: la llei limitarà l’ús de la informàtica per a garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

D’altra banda, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en el seu article primer estableix que:

“1. El dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, garantit en l’article divuit de la Constitució, serà protegit civilment enfront de tot gènere d’intromissions il·legítimes, d’acord amb el que s’estableix en la present Llei orgànica.”

Garanties per al tractament de dades amb rellevància creditícia.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Article 20. Sistemes d’informació creditícia

1. Excepte prova en contra, es presumirà lícit el tractament de dades personals relatives a l’incompliment d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit per sistemes comuns d’informació creditícia quan es compleixin els següents requisits:

 1. a) Que les dades hagin estat facilitats pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.
 2. b) Que les dades es refereixin a deutes certs, vençudes i exigibles, l’existència o la quantia dels quals no hagués estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts.
 3. c) Que el creditor hagi informat l’afectat (interessat) en el contracte o en el moment de requerir el pagament sobre la possibilitat d’inclusió en aquests sistemes, amb indicació d’aquells en els quals participi.
 4.  
L’entitat que mantingui el sistema d’informació creditícia amb dades relatives a l’incompliment d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit haurà de notificar a l’afectat la inclusió de tals dades i l’informarà sobre la possibilitat d’exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de dades, dins dels trenta dies següents a la notificació del deute al sistema, romanent bloquejats les dades durant aquest termini.
 1. d) Que les dades únicament es mantinguin en el sistema mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària, financera o de crèdit.
 2. e) Que les dades referides a un deutor determinat solament puguin ser consultats quan qui consulti el sistema mantingués una relació contractual amb l’afectat que impliqui l’abonament d’una quantia pecuniària o est li hagués sol·licitat la celebració d’un contracte que suposi finançament, pagament ajornat o facturació periòdica, com succeeix, entre altres supòsits, en els previstos en la legislació de contractes de crèdit al consum i de contractes de crèdit immobiliari.
 3.  

Disposició addicional sisena. Incorporació de deutes a sistemes d’informació creditícia.

No s’incorporaran als sistemes d’informació creditícia als quals es refereix l’article 20.1 d’aquesta llei orgànica deutes en què la quantia del principal sigui inferior a cinquanta euros.

El Govern, mitjançant reial decret, podrà actualitzar aquesta quantia.

Requisits per a la correcta inclusió i manteniment en un sistema d’informació creditícia

Podem distingir entre obligacions del creditor i obligacions del responsable del fitxer:

Obligacions del creditor
 1. 1. Les dades han de ser facilitats pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.
 2.  
 3. 2. Les dades han de referir-se a deutes certs, vençudes i exigibles, l’existència o la quantia dels quals no hagués estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts (mediació, arbitratge, etc.)
 4.  
 5. 3. El creditor ha d’informar l’afectat en el contracte o en el moment de requerir el pagament sobre la possibilitat d’inclusió en aquests sistemes, amb indicació d’aquells en els quals participi.
 6.  
Obligacions de l’entitat que mantingui el sistema d’informació creditícia
 1. 1. No s’inclouran deutes inferiors a cinquanta euros.
 2.  
 3. 2. Haurà de notificar a l’afectat la inclusió de les seves dades. També l’informarà sobre la possibilitat d’exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 (dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició,) dins dels trenta dies següents a la notificació del deute al sistema, romanent bloquejats les dades durant aquest termini.
 4.  
 5. 3. Les dades únicament es mantindran en el sistema mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació.
 6.  
 7. 4. Les dades referides a un deutor determinat solament puguin ser consultats per qui mantingués una relació contractual amb l’afectat que impliqui l’abonament d’una quantia pecuniària o est li hagués sol·licitat la celebració d’un contracte que suposi finançament, pagament ajornat o facturació periòdica, com succeeix, entre altres supòsits, en els previstos en la legislació de contractes de crèdit al consum i de contractes de crèdit immobiliari.
 8.  

Per qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb mi.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més