Les noves mesures de seguretat dirigides a protegir el consumidor en la venda online. Que haurem d’incorporar per seguir venent?

 Protegir el consumidor en la venda online:

El Reglament UE 2023/988 del Parlament europeu i del Consell del 10 de maig del 2023, entrarà en aplicació el proper mes de desembre 2024.

L’objectiu principal d’aquest Reglament es garantir la salut i seguretat dels consumidors.

Perquè s’ha regulat aquesta matèria per mitjà de Reglament i no de Directiva, doncs perquè el Reglament imposa normes clares i detallades que no deixen marge per a transposicions divergents per part dels Estats membres. L’ elecció del reglament en lloc de la directiva també permet aconseguir millor l’ objectiu reduir encara més la càrrega normativa mitjançant una aplicació uniforme de les normes de seguretat dels productes a tota la Unió.

FINALITAT DE LA NOVA NORMATIVA

La finalitat del present Reglament és millorar el funcionament del mercat interior, garantint alhora un nivell elevat de protecció dels consumidors. El present Reglament estableix normes essencials sobre la seguretat dels productes de consum introduïts en el mercat o comercialitzats.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

No s’ aplicarà a:

a) medicaments d’ ús humà o veterinari;

b) aliments;

c) pinsos;

d) plantes i animals vius, organismes modificats genèticament i microorganismes modificats genèticament en utilització confinada, així com productes procedents de vegetals i animals directament relacionats amb la seva futura reproducció;

e) subproductes animals i productes derivats;

f) productes fitosanitaris;

g) equips en els quals els consumidors munten o en els que viatgen, quan aquests equips siguin utilitzats directament per un prestador de serveis en el context d’ un servei de transport prestat als consumidors, i no pels mateixos consumidors;

 l) les aeronaus a què es refereix l’article 2, apartat 3, lletra d), del Reglament (UE) 2018/1139;

h) antiguitats.

S’ aplicarà als productes introduïts en el mercat o comercialitzats ja siguin nous, usats, reparats o re condicionats. No s’ aplicarà als productes que hagin de ser reparats o re condicionats abans de la seva utilització quan aquests productes s’ introdueixin en el mercat o comercialitzin i estiguin clarament indicats com a tals.

VENDA A DISTÀNCIA

Els productes que s’ ofereixen a la venda en línia o mitjançant altres mitjans de venda a distància es consideraran comercialitzats si l’ oferta es dirigeix a consumidors a la Unió. Una oferta de venda es considerarà destinada a consumidors a la Unió si l’ operador econòmic corresponent dirigeix les seves activitats, per qualsevol mitjà, a un o més Estats membres.

Quan els operadors econòmics comercialitzin productes en línia o a través d’altres mitjans de venda a distància, l’oferta d’aquests productes haurà d’indicar de manera clara i visible almenys la informació següent:

a) el nom, nom comercial registrat o marca registrada del fabricant, així com l’adreça postal i de correu electrònic en les quals se’ls pugui contactar;

b) en cas que el fabricant no estigui establert en la Unió, el nom i l’adreça postal i de correu electrònic de la persona;

c) informació que permeti identificar el producte, inclosos una imatge del producte, el seu model i qualsevol altre identificador del producte, i

d) qualsevol advertiment o informació relativa a la seguretat que hagi de col·locar-se en el producte o el seu envàs o que hagi d’incloure’s en un document d’acompanyament de conformitat amb el Reglament o amb la legislació d’harmonització de la Unió aplicable en un llenguatge fàcilment comprensible per als consumidors, segons determini l’Estat membre on es comercialitzi.

LA INFORMACIÓ EN FORMAT ELECTRÒNIC

Els operadors econòmics també podran posar a disposició la informació de seguretat en format digital mitjançant solucions tècniques electròniques que estiguin clarament visibles en el producte o, quan no sigui possible, en el seu envàs o en un document que acompanyi al producte, com ara per exemple un codi QR.

Aquesta informació estarà redactada en un llenguatge fàcilment comprensible per als consumidors, segons determini l’Estat membre en el qual es comercialitzi el producte, la qual cosa inclou així mateix emprar formats accessibles per a les persones amb discapacitat.

REQUISITS GENERALS DE SEGURETAT

Els operadors econòmics només comercialitzaran o introduiran en el mercat productes que siguin segurs.

¿Que s’ha de considerar per determinar si un producte és segur o no?

En avaluar si un producte és un producte segur es tindran en compte, en particular, els següents elements:

a) les característiques del producte, entre elles el seu disseny, característiques tècniques, composició, envàs, instruccions de muntatge i, si escau, instal·lació, o ús i manteniment;

b) l’ efecte en altres productes quan raonablement es pugui preveure la utilització del producte juntament amb altres productes, inclosa la interconnexió d’ aquests productes;

d) la presentació del producte, l’ etiquetatge, inclòs tot allò relatiu a la idoneïtat per als infants en funció de la seva edat, qualsevol advertiment i instruccions per al seu ús i eliminació segurs, així com qualsevol altra indicació o informació relativa al producte;

e) les categories de consumidors que hagin d’ utilitzar el producte, en particular, mitjançant una avaluació del risc per als consumidors vulnerables, com els nens, les persones grans i les persones amb discapacitat, així com els efectes de les diferències de gènere en la salut i la seguretat;

i) quan un producte, encara que no sigui un producte alimentari, s’ assembli a un producte alimentari i pugui confondre’ s amb ell a causa de la seva forma, olor, color, aspecte, envàs, etiquetatge, volum, mida o altres característiques i, per tant, els consumidors, i en particular els infants, podrien emportar-se’ ls a la boca, xuclar-los o ingerir-los;

ii) quan un producte, malgrat no estar dissenyat per ser utilitzat per nens ni destinat a ser utilitzat per ells, pugui ser utilitzat pels infants, a causa del seu disseny, envàs o característiques;

g) quan ho requereixi la naturalesa del producte, les característiques de ciber seguretat adequades i necessàries per protegir el producte d’ influències externes, com tercers malintencionats, quan aquesta influència pugui afectar la seguretat del producte, inclosa la possible pèrdua d’ interconnexió.

La possibilitat d’ aconseguir nivells superiors de seguretat o la disponibilitat d’ altres productes que presentin menor grau de risc no serà raó suficient per considerar que un producte és perillós.

OBLIGACIONS PELS FABRICANTS.

Quan introdueixin en el mercat els seus productes, els fabricants garantiran que hagin estat dissenyats i fabricats de conformitat amb el requisit general de seguretat.

Abans d’introduir en el mercat els seus productes, els fabricants realitzaran una anàlisi de riscos intern i elaboraran documentació tècnica que contindrà, com a mínim, una descripció general del producte i de les característiques essencials d’aquest que siguin pertinents per a avaluar la seva seguretat.

Quan es consideri adequat respecte als possibles riscos relacionats amb el producte, la documentació tècnica a la qual es refereix el paràgraf primer també contindrà, segons sigui procedent, la informació següent:

a) una anàlisi dels possibles riscos relacionats amb el producte i les solucions adoptades per a eliminar-los o reduir-los, inclòs el resultat de qualsevol informe d’assajos realitzats pel fabricant o per una altra persona que hagi actuat per compte d’aquest, i

b) la llista de les normes europees pertinents, aplicats per a complir el requisit general de seguretat.

En cas que alguna de les normes europees, requisits de salut i seguretat o elements s’haguessin aplicat només parcialment, els fabricants especificaran quines parts s’han aplicat.

Els fabricants s’asseguraran que la documentació tècnica estigui actualitzada. Mantindran aquesta documentació tècnica a la disposició de les autoritats de vigilància del mercat durant un període de deu anys a partir de la introducció del producte en el mercat i proporcionaran aquesta documentació a aquestes autoritats quan aquestes el sol·licitin.

Els fabricants s’asseguraran que existeixin procediments perquè els productes fabricats en sèrie continuïn sent conformes amb el requisit general de seguretat.

Els fabricants s’asseguraran que els seus productes portin un número de model, partida o sèrie, o qualsevol altre element que permeti la seva identificació i que sigui fàcilment visible i llegible per als consumidors o, si la grandària o la naturalesa del producte no ho permet, s’asseguraran que la informació obligatòria figuri en l’envàs o en un document que acompanyi al producte.

Els fabricants indicaran el seu nom, el seu nom comercial registrat o marca registrada, la seva adreça postal i de correu electrònic i, quan sigui diferent, l’adreça postal o de correu electrònic del punt de contacte únic en el qual se’ls pugui contactar. Aquesta informació es col·locarà en el producte o, quan no sigui possible, en el seu envàs o en un document que l’acompanyi.

Els fabricants s’asseguraran que els seus productes vagin acompanyats d’instruccions i informació relativa a la seguretat que siguin clares en un llenguatge fàcilment comprensible per als consumidors, segons determini l’Estat membre on es comercialitzin. Aquest requisit no serà aplicable quan el producte pugui utilitzar-se de manera segura i segons el que es preveu pel fabricant sense aquestes instruccions i informació relativa a la seguretat.

SI S’INTRODUEIX UN PRODUCTE AL MERCAT PERILLÒS ¿QUE S’HA DE FER?

Quan el fabricant consideri o tingui motius per a pensar, basant-se en la informació que obri en el seu poder, que un producte que ha introduït en el mercat és un producte perillós, el fabricant immediatament:

a) adoptarà les mesures correctives necessàries perquè el producte sigui conforme de manera efectiva amb l’exigit, incloses la seva retirada o recuperació, segons sigui procedent;

b) informarà d’això als consumidors.

c) informarà d’això, a través del portal Safety Business Gateway, a les autoritats de vigilància del mercat dels Estats membres en els quals s’hagi comercialitzat el producte.

El fabricant proporcionarà informació detallada, en particular, sobre el risc per a la salut i la seguretat dels consumidors i sobre qualsevol mesura correctiva ja adoptada i, si està disponible, sobre la quantitat de productes que continuen circulant en el mercat, desglossada per Estat membre.

OBLIGACIONS DEL REPRESENTANTS AUTORITZATS.

Els fabricants podran designar, mitjançant mandat escrit, a un representant autoritzat.

El representant autoritzat efectuarà les tasques especificades en el mandat rebut del fabricant. El representant autoritzat proporcionarà a les autoritats de vigilància del mercat una còpia del mandat a petició d’aquestes.

El mandat haurà de permetre al representant autoritzat efectuar com a mínim les tasques següents:

a) a petició motivada d’una autoritat de vigilància del mercat, proporcionar a aquesta tota la informació i la documentació necessàries que acreditin la seguretat del producte en una llengua oficial que aquesta autoritat pugui comprendre;

b) quan el representant autoritzat consideri o tingui motius per a pensar que el producte de què es tracti és un producte perillós, informar d’això al fabricant;

c) informar les autoritats nacionals competents de qualsevol mesura adoptada per eliminar els riscos que presentin els productes coberts pel seu mandat mitjançant notificació en el portal Safety Business Gateway, quan el fabricant no hagi proporcionat encara aquesta informació;

d) a petició de les autoritats nacionals competents, cooperar amb aquestes en qualsevol activitat destinada a eliminar de manera eficaç els riscos que presentin els productes coberts pel seu mandat.

OBLIGACIONS DELS IMPORTADORS.

Abans d’introduir un producte en el mercat, els importadors s’asseguraran que el producte compleix el requisit general de seguretat.

Quan un importador consideri o tingui motius per a pensar, basant-se en la informació que obri en el seu poder, que un producte no és conforme a nivell de seguretat, la importadora no ho introduirà en el mercat fins que sigui conforme. A més, quan el producte sigui un producte perillós, l’importador informarà immediatament d’això al fabricant i s’assegurarà que s’informi a les autoritats de vigilància del mercat a través del portal Safety Business Gateway.

Els importadors indicaran el seu nom, el seu nom comercial registrat o marca registrada, la seva adreça postal i de correu electrònic i, quan sigui diferent, l’adreça postal o de correu electrònic del punt de contacte únic en el qual se’ls pugui contactar. Aquesta informació es col·locarà en el producte o, quan no sigui possible, en el seu envàs o en un document que l’acompanyi. S’asseguraran que la col·locació d’una nova etiqueta no oculti cap dada exigida pel Dret de la Unió que figuri en l’etiqueta proporcionada pel fabricant.

Els importadors s’asseguraran que el producte que importin vagi acompanyat d’instruccions i informació relativa a la seguretat que siguin clares en un llenguatge fàcilment comprensible per als consumidors, segons determini l’Estat membre on es comercialitzi, excepte quan el producte pugui utilitzar-se de manera segura i segons el que es preveu pel fabricant sense tals instruccions i informació relativa a la seguretat.

Mentre el producte estigui sota la seva responsabilitat, els importadors s’asseguraran que les condicions d’emmagatzematge o transport no comprometin la seva conformitat amb el requisit general de seguretat.

Els importadors mantindran la còpia de la documentació, a la disposició de les autoritats de vigilància del mercat durant un període de deu anys a partir de la introducció del producte en el mercat i s’asseguraran que els documents, es puguin proporcionar a aquestes autoritats quan aquestes els sol·licitin.

Els importadors cooperaran amb les autoritats de vigilància del mercat i amb el fabricant per a garantir que els productes siguin segurs.

Quan un importador consideri o tingui motius per a pensar, basant-se en la informació que obri en el seu poder, que un producte que ha introduït en el mercat és un producte perillós, l’importador immediatament:

a) informarà d’això al fabricador;

b) s’assegurarà que s’adoptin les mesures correctives necessàries perquè el producte sigui conforme de manera efectiva amb el que exigeix el Reglament, incloses la seva retirada o recuperació, segons sigui procedent; en cas que no s’hagin adoptat aquestes mesures, l’importador les adoptarà immediatament;

c) s’assegurarà que s’informi immediatament d’això als consumidors,

d) informarà les autoritats de vigilància del mercat dels Estats membres en els quals s’hagi comercialitzat el producte a través del portal Safety Business Gateway.

A l’efecte de les lletres c) i d), l’importador proporcionarà informació detallada, en particular, sobre el risc per a la salut i la seguretat dels consumidors i sobre qualsevol mesura correctiva ja adoptada i, si està disponible, sobre la quantitat de productes que continuen circulant en el mercat, desglossada per Estat membre.

Els importadors comprovaran que els canals de comunicació, estiguin a disposició pública dels consumidors de manera que aquests puguin presentar reclamacions i comunicar qualsevol accident o problema de seguretat que hagin experimentat amb el producte. Si aquests canals no estan disponibles, els importadors els proporcionaran, tenint en compte les necessitats en matèria d’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Els importadors investigaran les reclamacions presentades, i la informació rebuda sobre accidents, que afectin la seguretat de productes que hagin comercialitzat i que el reclamant assenyali com a perillosos, i inscriuran aquestes reclamacions, així com les recuperacions de productes i qualsevol mesura correctiva adoptada perquè el producte sigui conforme amb el que s’exigeix. Els importadors mantindran informats de la recerca realitzada i dels seus resultats en temps oportú al fabricador, als distribuïdors i, quan escaigui, als prestadors de serveis logístics i als prestadors de mercats en línia.

Únicament s’emmagatzemaran en el registre de reclamacions les dades personals que siguin necessaris perquè l’importador investigui la reclamació sobre el suposat producte perillós. Aquestes dades només es conservaran durant el temps necessari per a la recerca i, en qualsevol cas, no més de cinc anys després del seu registre.

OBLIGACIONS DELS DISTRIBUIDORS

Abans de comercialitzar un producte, els distribuïdors comprovaran que el fabricant i, si és el cas, l’importador hagin complert els requisits de seguretat.

Mentre el producte estigui sota la seva responsabilitat, els distribuïdors s’asseguraran que les condicions d’emmagatzematge o transport no comprometin la seva conformitat amb el requisit general de seguretat establert.

Quan un distribuïdor consideri o tingui motius per a pensar, basant-se en la informació que obri en el seu poder, que un producte no és conforme , el distribuïdor no el comercialitzarà tret que el producte sigui conforme amb l’exigit.

Quan un distribuïdor consideri o tingui motius per a pensar, basant-se en la informació que obri en el seu poder, que un producte que ha comercialitzat és un producte perillós o no és conforme:

a) informarà immediatament d’això al fabricador o a l’importador, segons sigui procedent;

b) s’assegurarà que s’adoptin les mesures correctives necessàries perquè el producte sigui conforme de manera efectiva amb l’exigit, incloses la seva retirada o recuperació, segons sigui procedent, i

c) s’assegurarà que les autoritats de vigilància del mercat dels Estats membres en els quals s’hagi comercialitzat el producte siguin informades immediatament d’això a través del portal Safety Business Gateway.

A l’efecte de les lletres b) i c), el distribuïdor proporcionarà la informació adequada de què disposi sobre el risc per a la salut i la seguretat dels consumidors, el nombre de productes afectats i qualsevol mesura correctiva ja adoptada.

SUPÒSITS EN QUE LES OBLIGACIONS DELS FABRICANTS S’APLIQUEN A ALTRES OPERADORS ECONÒMICS.

1. La persona física o jurídica que introdueixi en el mercat un producte amb el seu nom o la seva marca tindrà la consideració de fabricant a l’efecte del present Reglament, i estarà subjecta a les obligacions del fabricant.

2. La persona física o jurídica, diferent del fabricant, que modifiqui substancialment el producte tindrà la consideració de fabricant a l’efecte del Reglament, i estarà subjecta a les obligacions del fabricant, pel que fa a la part del producte afectada per la modificació o a la totalitat del producte si la modificació substancial afecta a la seva seguretat.

3. Es considerarà que la modificació d’un producte per medis físics o digitals és substancial quan afecti la seguretat del producte i es compleixin els criteris següents:

a) la modificació altera el producte d’una manera que no estava contemplada en l’avaluació inicial del risc del producte;

b) la naturalesa del perill ha canviat, s’ha generat un nou perill o el nivell de risc ha augmentat a causa de la modificació, i

c) les modificacions no han estat realitzades pels propis consumidors o en el seu nom per al seu propi ús. Obligacions dels operadors econòmics en cas de venda a distància

¿A QUE SERVEIX LA SAFETY BUSINESS GATEWAY?

La Comissió vetllarà perquè els fabricants puguin facilitar la informació destinada a alertar als consumidors a través del portal Safety Business Gateway i perquè es posi a la disposició dels consumidors en el portal Safety Gate sense dilació indeguda.

Els fabricants s’asseguraran que altres operadors econòmics, persones responsables i prestadors de mercats en línia de la cadena de subministrament de què es tracti siguin informats en temps oportú de qualsevol problema de seguretat que hagin detectat.

Els fabricants posaran a disposició pública canals de comunicació, com un número de telèfon, una adreça de correu electrònic o una secció específica de la seva pàgina web, tenint en compte les necessitats en matèria d’accessibilitat de les persones amb discapacitat, que permetin als consumidors presentar reclamacions i informar els fabricants de qualsevol accident o problema de seguretat que hagin experimentat amb un producte.

Els fabricants investigaran les reclamacions presentades, i la informació rebuda sobre accidents, que afectin la seguretat de productes que hagin comercialitzat i que el reclamant assenyali com a perillosos, i portaran un registre intern d’aquestes reclamacions, així com de les recuperacions de productes i de qualsevol mesura correctiva adoptada perquè el producte sigui conforme amb l’exigit.

Únicament s’emmagatzemaran en el registre intern de reclamacions les dades personals que siguin necessaris perquè el fabricant investigui la reclamació sobre el suposat producte perillós. Aquestes dades només es conservaran durant el temps necessari per a la recerca i, en qualsevol cas, no més de cinc anys després del seu registre.

La Comissió mantindrà un portal web(«portal Safety Business Gateway»):

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/public/home en el qual els operadors econòmics i els prestadors de mercats en línia puguin proporcionar de manera senzilla a les autoritats de vigilància del mercat i als consumidors la informació que estableix el mateix Reglament sobre seguretat dels productes.

La Comissió elaborarà directrius per a l’aplicació pràctica del portal Safety Business Gateway.

OBLIGACIONS DELS OPERADORS ECONÒMICS EN CAS D’ACCIDENT RELACIONAT AMB LA SEGURETAT DELS PRODUCTES.

El fabricant s’assegurarà que es notifiquin, a través del portal Safety Business Gateway, els accidents causats per un producte introduït en el mercat o comercialitzat a les autoritats competents de l’Estat membre en el qual s’hagi produït l’accident sense dilació indeguda a partir del moment en què tingui coneixement de l’accident. La notificació inclourà el model i el número d’identificació del producte, així com les circumstàncies de l’accident, si es coneixen. El fabricant comunicarà a les autoritats competents, prèvia sol·licitud, qualsevol altra informació pertinent.

El fabricant notificarà a les autoritats competents els incidents relacionats amb l’ús d’un producte que provoquin la mort d’una persona o efectes adversos greus per a la seva salut i seguretat, permanents o temporals, incloses lesions, altres danys corporals, malalties i efectes crònics per a la salut.

Els importadors i els distribuïdors que tinguin coneixement d’un accident causat per un producte que hagin introduït en el mercat o comercialitzat informaran d’això al fabricant sense dilació indeguda. El fabricant efectuarà la notificació conformement a l’apartat 1 o donarà instruccions a l’importador o a un dels distribuïdors perquè efectuïn la notificació.

Per més informació pots contactar-nos i t’ajudarem aquí

www.agaliana.com

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més