conciliación familiar

Novetats en permisos i llicències per conciliació familiar

Les noves tres llicències de conciliació familiar, que modifiquen l’Estatut dels Treballadors, ja s’han publicat al BOE amb efectes del 30 de juny i són les següents: 

Primera: Permís de 5 dies retribuïts l’any

Un permís de 5 dies retribuïts a l’any (fins ara eren 2 dies) per accident o malaltia greu, hospitalització o bé intervenció quirúrgica sense ingrés però amb repòs domiciliari.

Se’n poden beneficiar els treballadors que convisquin amb les persones que requereixen les cures al mateix domicili i també les parelles de fet en l’àmbit del permís, així com els familiars consanguinis de la parella de fet.

Segona: Permís de 4 dies per causes “de força major”

Un nou permís retribuït de 4 dies a l’any per absentar-se de la feina per causes “de força major”, quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable una presència immediata. Aquest permís es pot disfrutar per hores.

En aquest cas, el supòsit es recollirà en el conveni col·lectiu amb l’empresa o, en cas que no sigui així, per un acord entre l’empresa i els representants legals dels treballadors.

Els empleats hauran d’aportar un justificant del motiu de l’absència.


Tercera: Permís parental de 8 setmanes

Un nou permís parental de 8 setmanes per tenir cura dels fills o dels menors acollits per més d’un any.

 En aquest cas, no és remunerat (s’en fa càrrec l’INSS), i es pot sol·licitar fins que l’infant tingui 8 anys.

  • El poden demanar tant els pares com les mares, però és intransferible.
  • Es pot agafar de manera contínua o discontínua, i també se’n pot disposar de manera flexible, a temps complet o parcial.

Aquest permís s’ha de sol·licitar a l’INSS, i correspondrà a la persona que ho sol·liciti especificar la data d’inici i final del permís.

És necessari comunicar-ho a l’empresa amb una antelació mínima de 10 dies, o la que s’estableixi en el seu conveni col·lectiu, excepte en casos de força major. 

Reduccions de jornada i permisos

Per altra banda, també es contemplen reduccions de jornada per:

  • Aquelles persones que requereixin tenir cura directa d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no hi hagi familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
  • Aquelles persones que decideixen tenir cura dels fills o persones a càrrec amb discapacitatque siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23. 

Modificació: Parelles de fet

  • També entra en vigor un permís de 15 dies naturals en cas de registrar una nova parella de fet, que s’equipara al dels matrimonis.
  • En el cas del permís per mort de la parella (fixat en dos dies), ara també s’hi inclouen les parelles de fet.

Mesures per evitar la discriminació 

Tant en l’àmbit dels nous permisos com en els nous escenaris de conciliació, la modificació de l’articulat especifica que el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

Finalment, el nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis a conseqüència de l’exercici d’aquests nous drets de conciliació.

Per qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb mi.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més