Pareja de hecho o estable vs. matrimonio

Parella de fet o estable vs. matrimoni

Sovint em trobo amb parelles que prefereixen formalitzar la seva relació com a
parella de fet o estable en lloc de contraure matrimoni, i és important saber
quins drets tenim en cada cas.
El matrimoni està regulat pel Codi Civil Espanyol, per tant, els drets d’un
matrimoni són els mateixos a tot el territori espanyol; independentment de la
CCAA on s’hagi constituït.
Les parelles de fet no tenen els mateixos drets i obligacions que les parelles
casades. No obstant això, cada vegada més, les Comunitats Autònomes
intenten equiparar els drets d’aquest tipus d’unions amb els del matrimoni, com
és el cas de la parella estable a Catalunya. T’ho expliquem tot.
¿Què s’entén per parella estable?
L’article 234-1 del Codi Civil de Catalunya, el defineix com:
“Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la
matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels següents casos:

 1. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
 2. Durant la convivència, tenen un fill comú.
 3. Si formalitzen la relació en escriptura pública.”
  En els casos b i c no hi ha un temps mínim exigible de convivència per adquirir
  la consideració de parella estable.
  Així doncs, qualsevol parella sentimental que compleixi alguns d’aquests
  supòsits tindrà els drets que explicarem a continuació.
  La unió ha de ser formalitzada mitjançant escriptura pública, davant notari, i
  posteriorment inscrita al Registre de Parelles Estables de Catalunya.
  Tot i que no és obligat inscriure’s en aquest Registre, serà molt més favorable
  fer-ho: serveix com a mitjà de prova senzill i contundent per fer valer els drets
  en el futur davant l’Administració o davant qualsevol empresa o institució
  sol·liciti aquest tipus de document.
  ¿Quins drets té la parella estable a Catalunya?
  El règim econòmic
  Al igual que en el matrimoni, les parelles de fet tenen total llibertat a l’hora de
  pactar el règim econòmic que més els convingui, ja sigui de guanys o de
  separació de béns.

Així doncs, la parella pot acudir davant Notari i pactar el règim que més els
convingui. En defecte de pacte, a Catalunya, el règim d’aplicació serà de
separació de béns.
Herència
El Codi Civil de Catalunya estableix que, en cas de defunció d’un dels membres
d’una parella estable, el supervivent tindrà els mateixos drets que si es tractés
d’un matrimoni. Això sí, s’han de complir els requisits per poder constituir
parella de fet o poder-ne provar l’existència. Si no hi ha registre de la parella de
fet, es poden aportar mitjans de prova semblants als que es demanen per a la
inscripció d’aquest tipus d’unions: certificats d’empadronament, compte bancari
comú, rebuts domiciliats…
Pensió de viduïtat
Pel que fa al dret a pensió de viduïtat en la parella de fet a Catalunya, la part
supervivent tindrà dret a la pensió sempre que es doni un d’aquests supòsits,
segons la normativa de la Seguretat Social (de caràcter nacional):

 • Que la parella estigui inscrita al Registre de Parelles Estables de Catalunya o
  s’hagi formalitzat mitjançant escriptura notarial, existint almenys dos anys de
  convivència abans de la defunció.
 • En cas que no hi hagi constància de parella de fet, demostrar una convivència
  estable i notòria durant els cinc anys anteriors a la defunció.
  Fiscalitat
  La principal diferència és que la parella de fet no pot tributar en modalitat de
  declaració conjunta de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  (IRPF).
  Per això, els integrants d’una parella de fet només podran optar a fer la
  declaració de forma individual.
  Això és així perquè aquest impost depèn de l’Estat (no està regulat per
  normativa catalana, on sí que s’equipara matrimoni i parella de fet).
  En tots els impostos que depenen de la Generalitat de Catalunya, la parella de
  fet està equiparada al matrimoni. L’Impost de Successions i Donacions, per
  exemple, preveu importants bonificacions a l’hora de pagar quan qui hereta o
  rep una donació és el cònjuge o, per analogia, parella estable.
  Fill comú i adopció
  Pel que fa als fills en comú, no hi ha diferència entre parella estable i matrimoni
  pel que respecta als seus drets i obligacions respecte a ells: guarda i custòdia,

pensions d’aliments, règim de visites en cas de separació o drets successoris
dels fills. La parella estable també gaudeix d’anàlegs drets en cas d’adopció.
Permís retribuït per unió en parella o matrimoni
El permís laboral de 15 dies pel matrimoni no està reconegut legalment per a
les parelles de fet a Catalunya, però és possible que el conveni col·lectiu
aplicable o el contracte de treball ho indiqui. En tot cas, no es podrà gaudir
d’aquest permís per ambdós conceptes que es succeeixin en el temps, és a dir,
si primer es formalitza una unió de fet i posteriorment es celebra el matrimoni.
Pensió compensatòria
En cas d’extinció de la parella de fet, el Codi Civil de Catalunya preveu la
prestació alimentària, que seria equivalent a la pensió compensatòria prevista
en el Codi Civil Espanyol en els casos de ruptura del matrimoni. Així doncs, es
podrà reclamar a l’altre convivent una prestació alimentària si existeix la
necessitat de percebre-la per part del membre de la parella que la sol·liciti. És a
dir, que presenti un estat de necessitat per poder atendre adequadament al seu
sosteniment.
Però a més, s’haurà de donar per a la seva concessió algun dels casos que el
mateix article determina i són:
a) que la convivència hagi reduït la capacitat del sol·licitant d’obtenir ingressos;
o
b) que li hagi estat atribuïda la guarda dels fills comuns, en circumstàncies que
disminueixin la seva capacitat d’obtenir ingressos.
Compensació econòmica per raó del treball després de la ruptura de la unió de
fet
En el Codi Civil de Catalunya equipara la situació de la parella a la del
matrimoni en aquest sentit. Si un convivent ha treballat per al llar
substancialment més que l’altre o ha treballat per a l’altre sense retribució o
amb una retribució insuficient, tindrà dret a una compensació econòmica,
sempre i quan en el moment de la cessació de la convivència l’altre hagi
obtingut un increment patrimonial superior, d’acord amb les regles que regeixen
per al matrimoni.
Permís de residència i parella de fet a Catalunya
La formalització de la parella de fet i la seva inscripció al Registre de Parelles
de Fet de Catalunya permet l’obtenció de la targeta de familiar de comunitari,
amb tots els drets que això implica.

Extinció de la parella de fet o parella estable a Catalunya
Per últim, la parella estable s’extingeix per les següents causes:

 • Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.
 • Mort o declaració de defunció d’un dels convivents.
 • Matrimoni de qualsevol dels convivents.
 • Acord comú dels convivents formalitzat en escriptura pública.
 • Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.
  L’extinció de la parella estable implica la revocació dels consentiments i poders
  que qualsevol dels convivents hagi atorgat a favor de l’altre. Entrarien en joc en
  cas que existissin, els pactes que la parella hagi acordat en previsió de la
  cessació de la convivència. Els convivents poden pactar en escriptura pública
  els efectes de l’extinció de la parella estable, en els mateixos termes que en el
  matrimoni. Totes aquelles parelles que van formalitzar la seva relació
  notarialment o fins i tot l’han inscrit en el Registre de Parelles estan obligades,
  en cas de ruptura o cessament de la convivència, a acudir al Notari per a
  extingir formalment la seva relació i deixar constància d’això, així com també en
  el Registre de Parelles de Fet de Catalunya.

Per més informació pots contactar-nos i t’ajudarem aquí

www.agaliana.com

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més