Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

ÀNGELS GALIANA ARRANZ

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

 

Número de col·legiada 41714

 

CIF: 36570026A

 

Domicili professional al carrer Pau Claris nº 97 4º1ª 08009 Barcelona

 

Telèfon 93 013 76 28

 

Fax 93 215 84 97

 

Correu electrònic: angels@agaliana.com

 

Àngels Galiana Arranz, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, sempre i quan hagi atorgat el seu consentiment de manera separada:

Remetre les comunicacions comercials publicitàries, informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER o mitjançant el checkbox d’acceptació d’enviament de comunicacions sobre serveis relacionats als sol·licitats;

Oferir-vos els servei sol·licitats.

Utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o per donar resposta a les qüestions plantejades a l’apartat de contacte.

Notificar-li canvis o desenvolupaments importants de la política de privadesa.

Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb la responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a angels@agaliana.com.

D’acord amb la LSSICE, Àngels Galiana Arranz no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de la responsable del tractament, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre comunicacions. No es tractaran les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació professional amb l’advocada o exerciti el dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de trànsit durant el termini màxim de 5 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals. No seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les dades. O bé per atendre la vostra sol·licitud, incorporant les dades que se us demanen, per dur a terme el servei sol·licitat.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació dels serveis legals.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació professional establerta entre les parts. 

O bé per garantir interessos de la Responsable del tractament o del mateix interessat.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació d’Àngels Galiana Arranz en acceptar aquestes condicions, termes i polítiques.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per la Responsable del tractament per comunicar-se amb clients i d’altres afectats és el telèfon del despatx o mòbil professional i el correu electrònic.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, la responsable del tractament queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Àngels Galiana Arranz no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ.

Àngels Galiana Arranz, no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir una obligació legal o judicial o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de SiteGround Spain S.L. Calle Prim 19, 28004 Madrid, Spain B – 87194171. Inscrita al Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33085, folio 1, hoja M-595464.

El tractament de les dades d’aquesta entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Àngels Galiana Arranz presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a angels@agaliana.com indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL MESURES DE SEGURETAT: Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. La Responsable del tractament ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Àngels Galiana Arranz, es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Qualsevol modificació serà comunicada a l’usuari.