Què és el viatge combinat?

Que és el viatge combinat

Parlem de viatge combinat quan estem en presència de, com a mínim, dos serveis turístics per a un mateix viatge, per exemple, transport, allotjament i lloguer de cotxe o excursions.

Poden ser organitzats i contractats per un sol empresari o per diversos; en el cas que se celebrin amb diversos contractes per poder parlar de viatge combinat cal que hi concorrin algunes de les condicions següents:

• S’anuncien com a viatge combinat o denominació similar, com ara paquet turístic o tot inclòs.

• El viatge és contractat en un únic punt de venda i els serveis són seleccionats conjuntament abans que el consumidor efectuï el pagament.

• L’empresari permet al viatger escollir entre diversos tipus de serveis de viatge.

• Són contractats mitjançant reserves en línia connectades, de manera que les dades del viatger són transmeses pel primer empresari amb què es realitza el contracte als altres en un termini inferior a 24 hores després de la confirmació de la reserva del primer servei. 

Drets dels viatgers:

1. Informació prèvia. 

L’organitzador ha de facilitar al viatger informació detallada amb l’oferta del viatge combinat, que ha d’incloure la següent informació:

• Destinació o destinacions del viatge i mitjans de transport amb menció de les seves característiques i classe.• Durada, itinerari i calendari del viatge.

• Relació dels allotjaments amb la indicació de la seva ubicació, categoria i característiques, així com una classificació turística als països on hi hagi classificació oficial.

• Nombre de menjars que se serviran i si les begudes estan incloses o no al menú.

•L’idioma en què es prestaran els serveis, en el cas de que el poder gaudir d’aquests depengui de la capacitat del viatger per entendre’s.

• Si el viatge és apte per a persones amb mobilitat reduïda, informació sobre la idoneïtat del viatge en funció de les seves necessitats.

• Documentació necessària per viatjar: passaport, visat i les formalitats sanitàries necessàries.

• Preu final del viatge combinat, preu estimat de les excursions optatives, modalitats de pagament, import o percentatge del preu que s’hagi de pagar en concepte de bestreta, calendari per al pagament de la part del preu que quedi pendent i condicions de finançament, al cas que s’ofereixin.

• Nombre mínim d’inscripcions necessàries per fer el viatge, i si no hi ha, data límit per informar el viatger de l’anul·lació per manca d’inscripcions.

• Indicació que el viatger pot cancel·lar el contracte en qualsevol moment abans de l’inici del viatge a canvi del pagament d’una penalització adequada i justificable.

• Nom i domicili de l’organitzador del viatge, així com el número de telèfon i correu electrònic.

• Tota informació addicional adequada sobre les característiques del viatge. En el cas que el viatge combinat es realitzi mitjançant diversos empresaris, l’organitzador a qui se li transmeten les dades garantirà que cadascun dels altres, faciliti la informació completa anteriorment indicada, abans de la signatura del contracte.

2. Contracte escrit. 

El contracte s’ha de formalitzar per escrit en llenguatge clar i entenedor. 

El viatger té dret a rebre una còpia del contracte en suport durador, fins i tot quan es fa fora de l’establiment. Hi han de figurar almenys les dades següents:

• La informació precontractual.

• El nom de l’entitat garant en cas d’insolvència.

• Qualsevol sol·licitud del viatger que l’organitzador hagi acceptat.

• L’obligació del viatger de comunicar, per escrit o de qualsevol altra manera que en deixi constància, els incompliments del contracte.

• El procediment per formular una reclamació i informació sobre els sistemes de resolució alternativa de litigis.

• Per als viatges i les estades de menors a l’estranger, la informació que permeti establir un contracte directe amb ells o amb els responsables de la seva estada durant el viatge.

• A més, en el moment de formalitzar el contracte, l’organitzador ha de facilitar al viatger tota la documentació relativa als serveis contractats i una factura on figuri el preu total abonat.

3. El preu i la revisió.

Després de la signatura del contracte, els preus únicament poden incrementar-se si s’ha indicat expressament aquesta possibilitat, i si es dona alguna d’aquestes circumstàncies: variacions a l’alça o la baixa en el preu dels transports, les taxes i impostos relatius a determinats serveis o variació dels tipus de canvi de divisa aplicats al viatge organitzat. Aquesta revisió s’haurà de fer al màxim 20 dies abans de la sortida.

4. Modificació del contracte.

Si abans de la sortida del viatge, l’organitzador es veu obligat a modificar algun element essencial del contracte o la modificació del preu del viatge excedeix el 8% del total, ho ha de posar en coneixement del viatger. Així, aquest, podrà optar a posar fi al contracte sense cap penalització o acceptar la modificació. En aquest cas, caldrà precisar per escrit les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu.El client haurà de comunicar la decisió en un termini raonable des que va tenir coneixement de la modificació. 

En cas que no notifiqui la seva decisió, s’entendrà que posa fi al contracte.En tot cas, el viatger té dret que se li retornin les quantitats pagades en un termini màxim de 14 dies naturals.

5. Cancel·lació del viatge.

En qualsevol moment anterior a l’inici del viatge, el viatger té dret a cancel·lar-lo. Teniu dret a la devolució dels pagaments realitzats, però heu d’abonar a l’organitzador una penalització que sigui adequada i justificable.

El contracte pot especificar aquesta penalització. Si no ho fa, equivaldrà al preu del viatge combinat, menys l’estalvi dels costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge. 

En cas de circumstàncies inevitables i extraordinàries al lloc de destinació o als voltants que afectin de manera significativa l’execució del viatge combinat o el transport de passatgers al lloc de destinació, el viatger tindrà dret a resoldre el contracte abans de començar-lo, sense pagar cap penalització.L’organitzador i, si s’escau, el minorista, poden cancel·lar el contracte i reemborsar al viatger la totalitat de l’import pagat, sense necessitat de compensació quan:

• El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior a l’exigit i així es comuniqui per escrit al viatger abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat al contracte, és a dir:

– Vint dies naturals abans de l’inici del viatge combinat en el cas dels viatges de més de sis dies de durada.

– Set dies naturals abans de l’inici del viatge combinat en el cas dels viatges d’entre dos i sis dies de durada.

– Quaranta-vuit hores abans de l’inici del viatge combinat en el cas de viatges de menys de dos dies de durada.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més